Privacybeleid

VOO hecht groot belang aan het respect voor uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens, hierna “Gegevens ” genoemd, met de grootste zorg en in volledige transparantie. VOO maakt er eveneens een erezaak van om aan haar cliënteel de grootst mogelijke veiligheid te bieden. U vindt hierna alle informatie met betrekking tot de Gegevens die VOO verwerkt evenals in verband met de rechten waarover U beschikt met betrekking tot deze Gegevens .

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Gegevens en hoe deze contacteren?

De verwerkingsverantwoordelijken zijn de NV NETHYS (Rue Louvrex 95, 4000 Luik) en BVBA BRUTÉLÉ (Napelsstraat 29, 1050 Brussel) tezamen, hierna samen “VOO” genoemd.

Deze beiden vennootschappen kunnen gecontacteerd worden via het formulier beschikbaar op de website voo.be onder de rubriek “contacteer ons” ter attentie van het kantoor van de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPD office) van NETHYS op bovenvermeld adres of ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming van BRUTÉLÉ op het adres BP 80.000 te Gosselies of per e-mail naar het adres privacy@nethys.be. Om te weten wie U moet aanschrijven, moet U kijken of uw contract werd afgesloten met BRUTÉLÉ of met NETHYS. Indien U vragen hebt in verband met huidig privacybeleid, aarzel dan niet om de rubriek FAQ te consulteren op de site van VOO.

Huidig privacybeleid zal van tijd tot tijd moeten gewijzigd worden. VOO nodigt U dan ook uit om regelmatig de meest recente versie te raadplegen die steeds beschikbaar zal zijn op de VOO site, of die U kan toegezonden worden op eenvoudig verzoek gericht tot één van de functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO. In elk geval zal VOO U, in geval van substantiële wijziging, uit eigen beweging en voorafgaand verwittigen via haar site of via de gebruikelijke manier van communicatie. De Franstalige versie van dit privacybeleid heeft voorrang.

Waarom worden uw Gegevens verwerkt?

In de eerste plaats verwerkt VOO uw Gegevens teneinde het met U afgesloten contract te kunnen uitvoeren of teneinde precontractuele maatregelen te kunnen nemen zoals het beantwoorden van uw vragen omtrent onze diensten. VOO verzamelt zo meer bepaald uw identiteitsgegevens , uw geboortedatum, uw postadres(sen), uw e-mailadres, uw telefoon – en/of GSM nummer en uw bankgegevens . Teneinde haar facturen te kunnen opstellen verwerkt VOO eveneens de Gegevens met betrekking tot de verschillende diensten die U gebruikt. Teneinde een contract met U te kunnen afsluiten, dient VOO minstens te beschikken over uw identiteits – en contactgegevens evenals over het leveringsadres voor de diensten.

Gegevens zoals uw abonneenummer, een easyswitch identificator, het nummer van uw SIM-kaart, van een modem en van een decoder zullen u dan eveneens toegekend worden.

Op dezelfde wijze zullen wij, indien U nog geen abonnement hebt bij VOO en indien U wenst dat wij de vragen beantwoorden die U ons via onze site richt, uw e-mailadres of telefoonnummer nodig hebben om U te kunnen antwoorden.

Tenzij U zich hiertegen verzet, zullen wij deze gegevens bewaren om U inlichtingen te verstrekken met betrekking tot onze diensten.

VOO verwerkt eveneens Gegevens met het oog op haar gewettigd belang. Bijvoorbeeld om haar cliënteel beter te kennen en haar diensten te verbeteren, om uw tevredenheid te meten, om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, met het oog op prospectie, om te waken over het goed functioneren van het netwerk, om eventuele fraudes te voorkomen en op te sporen of om over de veiligheid te waken.

Zo behoudt VOO een spoor van alle contacten die zij met U heeft via haar diverse kanalen, bepaalde telefonische oproepen met onze diensten worden eveneens opgenomen om de kwaliteit van het verstrekte antwoord na te gaan.

Uw gebruiks – en verbruiksgewoonten van onze diensten worden verzameld teneinde U TV-programma’s aan te bevelen en om U voordelen aan te bieden en diensten en/of opties voor te stellen die aan uw verwachtingen beantwoorden.

VOO gebruikt uw Gegevens eveneens op een geglobaliseerde wijze om, bijvoorbeeld, verbanden en tendensen vast te stellen betreffende het gebruik van haar diensten, zoals de bekeken zenders of het volume van het internetgebruik.

De inlichtingen die VOO uit deze analyses put worden gebruikt om haar diensten te evalueren en te verbeteren.

VOO neemt geen enkele volledig geautomatiseerde beslissing die van aard is om voor U juridische gevolgen te hebben of die U op aanmerkelijke wijze treft, maar zij stelt wel profielen op die zullen gebruikt worden voor het sluiten van of in het kader van de uitvoering van de contracten. Zo worden evaluaties van uw socio-economische toestand opgesteld op basis van uw socio-demografische situatie en op basis van statistieken.

Tal van wettelijke en reglementaire verplichtingen noodzaken daarnaast VOO om bepaalde Gegevens te verwerken en te bewaren, zoals bijvoorbeeld de facturen (boekhoudkundige en fiscale verplichtingen), de verkeers- en lokalisatiegegevens ( verplichtingen eigen aan telecomoperatoren).

In dit verband verzekeren wij U dat deze laatste Gegevens enkel worden bewaard met het oog op de wettelijk voorgeschreven doeleinden zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van gerechtelijke overheden of inlichtingendiensten, controle van het goed functioneren van het netwerk of de beantwoording van noodoproepen.

Soms zal VOO uw Gegevens ook verwerken op basis van uw toestemming.

In dat geval zal U adequaat en uitdrukkelijk geïnformeerd worden, op het ogenblik waarop uw toestemming gevraagd wordt, omtrent de redenen waarom VOO deze gegevens wenst te gebruiken. Voorts moet U weten dat U ten allen tijde zonder opgave van reden uw toestemming kan intrekken.

Dit zal evenwel geen invloed hebben op de regelmatigheid van de verwerking die zou gebeurd zijn voordat uw toestemming werd ingetrokken.

Vanwaar zijn deze Gegevens afkomstig?

De grote meerderheid van de door VOO verwerkte Gegevens worden hetzij rechtstreeks bij U verzameld omdat U deze hebt verstrekt, hetzij onrechtstreeks naar aanleiding van het gebruik dat U maakte van onze diensten.

De Gegevens worden ons ook verstrekt door derden met uw toestemming, waarbij het dan gaat om contactgegevens (naam, voornaam, verblijfsadres en telefoonnummers) die VOO toelaten U te contacteren om U haar diensten voor te stellen wanneer U nog geen abonnement hebt.

In sommige gevallen zal VOO ook Gegevens verzamelen die openbaar gemaakt worden op internet.

Het gaat in dat geval om socio-demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, stad, gegevens betreffende uw belangstellingssfeer of uw gedrag op internet (aantal kliks, duurtijd van het bezoek van een pagina, welke pagina’s U bezocht hebt op onze site voo.be, op de forums van VOO of onze Facebookpagina. Deze Gegevens laten ons toe profielen op te stellen teneinde U gerichte publiciteit toe te zenden of teneinde de aantrekkelijkheid te verbeteren van onze diensten, evenals van onze sites en platformen.

U moet weten dat deze Gegevens op een geglobaliseerde wijze verzameld worden zonder enige band met uw persoon.

Hoelang worden uw Gegevens bewaard?

De periode gedurende dewelke uw gegevens bewaard worden varieert naar gelang de redenen van de verwerking ervan. De meerderheid van de Gegevens met betrekking tot uw contract worden bewaard tijdens de duurtijd van uw contract en tijdens een periode van in principe 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. De gegevens in verband met oproepen worden bewaarde tot op het einde van de periode van mogelijke betwisting van de factuur of tot op het einde van de periode gedurende dewelke een vordering kan gesteld worden in betaling van de factuur; de lokalisatiegegevens worden bewaard gedurende de periode noodzakelijk om de dienst met betrekking tot de verkeers- of lokalisatie gegevens te verstrekken. De gegevens omtrent toegang tot het netwerk en de verbinding van de terminal met het netwerk evenals de gegevens strekkende tot de identificatie van de gebruiker of de abonnee worden gedurende 12 maanden bewaard.

De gegevens van bewakingscamera’s in sommige van onze verkooppunten en de gesprekken met onze aangestelden worden gedurende maximum één maand bewaard.

Gegevens met betrekking tot prospecten worden gedurende een jaar bewaard.

In sommige gevallen, wanneer de wet dit vereist of wanneer dit noodzakelijk is om de rechten en belangen van VOO te verzekeren, meer bepaald in geval van betwisting, kunnen de Gegevens bewaard worden gedurende een langere periode in de mate dat dit noodzakelijk is en met het oog op de voormelde finaliteiten.

VOO doet beroep op dienstverstrekkers die in sommige gevallen toegang kunnen hebben tot sommige van uw Gegevens. Zo doet bijvoorbeeld VOO beroep op onafhankelijke plaatsers of techniekers; de opmaak en verzending van facturen wordt toevertrouwd aan een derde evenals een deel van het beheer van de internetsite en het forum van VOO. De callcenters worden bemand door derde-partners of door andere vennootschappen van de NETHYS groep. VOO doet eveneens beroep op onafhankelijke verkopers en verstrekt sommige Gegevens aan derden om onbetaalde vorderingen te innen of om gegevensanalyses te verrichten en statistieken op te stellen. Ook in het kader van commerciële acties kunnen Gegevens aan derden verstrekt worden, bijvoorbeeld met het oog op de aflevering van een prijs aan de winnaar van een wedstrijd. Gegevens kunnen ook worden overgemaakt aan verzekeringsmaatschappijen in geval van schadegeval.

Voorts legt de wet aan VOO de verplichting op om Gegevens over te maken aan spoeddiensten of aan sommige overheden.

Indien U hierom verzocht hebt, worden uw gegevens ook overgemaakt aan de verantwoordelijken voor de uitgifte van telefoongidsen.

In sommige gevallen worden Gegevens overgemaakt aan dienstverstrekkers buiten de Europees economische ruimte waarvoor de Europese Commissie beslist heeft dat deze een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden voor de Gegevens die hun worden overgemaakt door een Europese entiteit. Uw gegevens worden dan op basis van deze grondslag overgemaakt.

Welke zijn uw rechten en hoe kan U deze uitoefenen?

COvereenkomstig de toepasselijke regelgeving beschikt U over verschillende rechten die kunnen worden uitgeoefend op elk moment en kosteloos behalve in geval van misbruik:

 • - het recht van inzage van uw gegevens te vragen (A)
 • - het recht op rectificatie (B)
 • - het recht op Gegevenswissing (C)
 • - het recht om zich te verzetten tegen de verwerking (D)
 • - het recht om de beperking van de verwerking te vragen (E)
 • - het recht op overdraagbaarheid van Gegevens (F)
 • - het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming (G)

A. recht van inzage

U hebt het recht om VOO te verzoeken om bevestiging dat de Gegevens die U betreffen al dan niet verwerkt worden en in bevestigend geval kan U toegang tot deze Gegevens vragen, in welk geval volgende Gegevens U zullen verstrekt worden:

 • - de desbetreffende categorieën van Gegevens en verwerkingsdoeleinden
 • - de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen
 • - indien mogelijk, de periode gedurende dewelke de Gegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
 • - de rechten die U hebt met betrekking tot uw Gegevens onder meer het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming
 • - indien de Gegevens niet bij U werden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die Gegevens
 • - het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en desgevallend nuttige informatie over de onderliggende logica.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek “contacteer ons” beschikbaar op de VOO site onder de categorie “administratief” of door te schrijven naar één van de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen. U moet weten dat verkeersgegevens met betrekking tot uw communicaties enkel mogen worden meegedeeld aan door de wet aangeduide overheden en U er dan ook geen toegang toe hebt.

B. Recht op rectificatie

U hebt het recht om op elk ogenblik rectificatie van u betreffende onjuiste of onvolledige Gegevens te vragen. Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek “contacteer ons” op de VOO site onder de categorie “administratief”, door te bellen naar het nummer 078/50.50.50 of door te schrijven naar de klantendienst van VOO, Rue Jean Jaurès 46 te 4430 Ans voor de NETHYS abonnees en Napelsstraat 29 te 1050 Brussel voor de BRUTÉLÉ abonnees.

C. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht VOO te vragen de U betreffende Gegevens te wissen in de volgende gevallen:
a) de Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
b) U hebt de toestemming ingetrokken waarop de verwerking berust en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
c) U maakt gebruik van uw recht op bezwaar zoals uiteengezet onder punt D hierna
d) uw Gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
e) uw Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verbintenis
f) uw Gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij gericht aan een kind

De Gegevens kunnen evenwel niet altijd gewist worden, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor VOO om een wettelijke verbintenis na te leven of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek “contacteer ons” op de VOO site onder de categorie “administratief” of door een schrijven te richten aan de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

D. Recht van bezwaar

U hebt ten allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering verricht op basis van het wettig belang van VOO. In dat geval zal VOO de verwerking staken behalve wanneer deze noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien VOO kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

U beschikt over een absoluut recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering, ten behoeve van direct marketing. Weet dat in dergelijk geval het nochtans mogelijk is dat U opnieuw zou gecontacteerd worden door VOO indien na wissing van uw Gegevens op het einde van hun bewaringstermijn VOO deze opnieuw ontvangt van een derde met uw akkoord.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek “contacteer ons” op de VOO site onder de categorie “administratief” of door een schrijven te richten aan de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

E. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht VOO te vragen om de verwerking te beperken indien één van de volgende elementen van toepassing is:

a) U betwist de juistheid van de Gegevens
b) de verwerking is onrechtmatig maar U wenst niet dat de Gegevens gewist worden
c) VOO heeft de Gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden maar U hebt de Gegevens nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
d) U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt nagegaan of de gerechtvaardigde gronden van VOO zwaarder wegen dan de uwe.

Dit recht kan gemakkelijk worden uitgeoefend via de rubriek “contacteer ons” op de VOO site onder de categorie “administratief” of door een schrijven te richten aan de Functionarissen voor Gegevensbescherming van VOO op voormelde adressen.

F. Het recht op overdraagbaarheid van Gegevens

U hebt recht om de Gegevens die U ons hebt overgemaakt voor een verwerking gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, te verkrijgen of deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te doen overdragen indien zulks technisch mogelijk is.

Indien U dit recht wenst uit te oefenen, dient U dit bij uw verzoek tot ontbinding te vermelden.

G. Recht op klacht bij de Toezichthoudende Autoriteit

U kan elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking door VOO van uw Gegevens overmaken aan de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming.